GDPR

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovatel': REALTECH TRADE s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovatel'a: Šrobárova 1, 91701 Trnava , IČO: 44186479, zapísaný
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka Č. 22003/T

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: 421 (033) 5332010

Účel spracovania: Plnenie povinností prevádzkovatel'a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane povinností v oblasti požiarnej ochrany.

Právny základ spracovania: Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovatel'a podl'a čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), najmä v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia; zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Kategórie príjemcov: Inšpektorát práce; Poskytovatelia BOZP a OPP, Sociálna poisťovňa; Zdravotné poisťovne; Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti; Pracovná zdravotná služba; Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky; polícia; advokáti; súdy; Hasičský
a záchranný zbor;

Doba uchovávania: 5 rokov

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

Účel spracovania: Riadne vedenie účtovnej a daňovej evidencie, vrátane poskytovania podkladov pre účely externého auditu.

Právny základ spracovania: Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa podl'a čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), najmä v zmysle zákona o účtovníctve, zákona o dani z pridanej hodnoty.

Kategórie príjemcov: externý audítor/daňový úrad

Doba uchovávania: 10 rokov

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

Účel spracovania: Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v procese výberu dodávateľa a evidencie subdodávatel'ov vrátane preukazovania odbornej spôsobilosti, v rámci verejného obstarávania.

Právny základ spracovania: Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovatel'a podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), najmä v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Príjemcovia / Kategórie príjemcov: Inštitúcie vykonávajúce verejné obstarávanie

Doba uchovávania: 10 rokov

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

Účel spracovania: Spracovanie kontaktných údajov zástupcov obchodných a iných partnerov v súvislosti s vykonávaním podnikatel'skej činnosti prevádzkovatel'a.

Právny základ spracovania: Oprávnený záujem prevádzkovateľa podl'a čl. 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Oprávnené záujmy prevádzkovatel'a: Riadny a efektívny výkon podnikateľských činností
prevádzkovatel'a.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov: Poskytovatelia účtovníctva a IT správca

Doba uchovávania: 10 rokov

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovatel'a vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Prihlásenie