Práva dotknutých osôb

Prístup k osobným údajom (podl'a čl. 15 Nariadenia a § 21 Zákona)

Dotknutá osoba má právo získať od REALTECH TRADE s.r.o. potvrdenie o tom, či sa spracovávajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak REALTECH TRADE s.r.o. takéto osobné údaje spracováva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 • účele spracúvania osobných údajov,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné
  údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii
 • dobe uchovávania osobných údajov (ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej
  určenia),
 • práve požadovať od REALTECH TRADE s.r.o. opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať v zmysle Nariadenia sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na
  ochranu osobných údajov SR, alebo podať v zmysle Zákona návrh na začatie konania
  o ochrane osobných údajov,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

REALTECH TRADE s.r.o. poskytne dotknutej osobe kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.
Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže
REALTECH TRADE s.r.o. účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Právo na opravu (podl'a čl. 16 Nariadenia a § 22 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby REALTECH TRADE s.r.o. bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zretel'om na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie, podl'a čl. 17 Nariadenia a § 23 Zákona)
Dotknutá osoba má právo na to, aby REALTECH TRADE s.r.o. bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak je naplnený niektorý z nasledovných dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas (viď nižšie), na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe
  verejného záujmu alebo oprávneného záujmu (viď nižšie) a neprevažujú žiadne
  oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byt' vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podl'a práva
  Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa
 • článku 8 ods. 1 Nariadenia alebo § 15 ods. 1 Zákona.

Toto právo sa neuplatňuje, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné napríklad na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania (podl'a čl. 18 Nariadenia a § 24 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby REALTECH TRADE s.r.o. obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokial' ide o jeden z týchto prípadov:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
  prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných
  údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovatel' už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich
  dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe
  verejného záujmu alebo oprávneného záujmu (viď nižšie), a to až do overenia, či
  oprávnené dôvody na strane prevádzkovatel'a prevažujú nad oprávnenými dôvodmi
  dotknutej osoby.

Ak dôjde k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, REALTECH TRADE s.r.o. môže takéto osobné údaje ďalej len uchovávať alebo spracúvať na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, na ochranu práv iných osôb alebo z dôvodov dôležitého
verejného záujmu. Iné spracúvanie možno vykonávať len so súhlasom dotknutej osoby.

Ak by malo dôjsť k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov, REALTECH TRADE s.r.o.  o tejto skutočnosti dotknutú osobu vopred informuje.

Právo na prenosnosť údajov (podl'a čl. 20 Nariadenia a § 26 Zákona)

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo získať a preniesť osobné údaje priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovatel'ovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo na prenosnosť osobných údajov je možné uplatniť za predpokladu, že:

 • sa spracúvanie zakladá na právnom základe súhlas alebo zmluva, a
 • spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať (podl'a čl. 21 Nariadenia a § 27 Zákona)

V prípade, ak je právny základ spracúvania osobných údajov splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme (podl'a čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia alebo § 13 ods. 1 písm. e) Zákona) alebo oprávnený záujem (podl'a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia alebo § 13 ods. 1
písm. f) Zákona), má dotknutá osoba tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, vrátane namietania proti profilovaniu.

V prípade takéhoto namietania REALTECH TRADE s.r.o. nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokial' nepreukáže

 • nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami
  a slobodami dotknutej osoby alebo
 • dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (podl'a čl. 22
Nariadenia a § 28 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky,
ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

 • nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou
  a prevádzkovatel'om,
 • povolené právom Európskej únie alebo Slovenskej republiky alebo
 • založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Právo na odvolanie súhlasu (podl'a čl. 7 Nariadenia a § 14 Zákona)

V prípade, ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby,
dotknutá osoba má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

Odvolanie súhlasu možno odvolať rovnakým spôsobom akým bol súhlas udelený. Zároveň
môže dotknutá osoba súhlas odvolať aj nasledovnými spôsobmi:

 • emailom na adresu spoločnosti v záložke Kontakty
 • telefonicky na telefónne číslo +421 (33) 5332010

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Akým spôsobom môže dotknutá osoba uplatniť svoje právo a aký je postup
REALTECH TRADE s.r.o. pri napĺňaní práv dotknutej osoby

Dotknutá osoba môže realizovať svoje práva podaním žiadosti

 • emailom na adresu spoločnosti uvedenú v záložke Kontakty
 • zásielkou doručenou na adresu sídla spoločnosti REALTECH TRADE s.r.o., uvedenú v záložke Kontakty.

Spoločnosť REALTECH TRADE s.r.o. poskytuje dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv súčinnosť.

REALTECH TRADE s.r.o. môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby podávajúcej žiadosť.

Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, REALTECH TRADE s.r.o. môže odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby, alebo môže požadovať primeraný poplatok zohl'adňujúci administratívne náklady vynaložené na vybavenie žiadosti. Inak sa informácie poskytujú bezodplatne (v zmysle čl. 12 ods. 5 Nariadenia a § 29 ods. 5 Zákona)

REALTECH TRADE s.r.o. poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti podl'a článkov 15 až 22 Nariadenie a podl'a § 21 až 28 Zákona. Ak dotknutá
osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podl'a možnosti poskytnú
elektronickými prostriedkami, pokial' dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

REALTECH TRADE s.r.o. oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania uskutočnené podl'a článku 16, článku 17 a článku 18 Nariadenia alebo § 22, 23 a 24 Zákona, pokial' sa to neukáže ako nemožné
alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovatel' o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré by viedli k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, REALTECH TRADE s.r.o. bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.

Toto oznámenie sa nevyžaduje v prípade, ak spoločnosť REALTECH TRADE s.r.o. prijala primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnila ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka.

 

 

Prihlásenie