Vylúčenie zodpovednosti

Vylúčenie zodpovednosti

Vylúčenie zodpovednosti a ochrana osobných údajov spoločnosti REALTECH TRADE s.r.o. na používanie pre internetovú platformu prevádzkovanú spoločnosťou na internetovej adrese www.rtt.sk a s tým spojené služby.

1. Obsah online stránky

Spoločnosť REALTECH TRADE s.r.o. na tejto stránke neprevádzkuje internetový obchod, preto nie sú k produktom priradené konkrétne ceny. Cenová ponuka je spracovaná individuálne podľa požiadavky zákazníka.

Nároky na zodpovednosť voči spoločnosti REALTECH TRADE s.r.o. ktoré sa vzťahujú na škody materiálneho alebo ideového charakteru spôsobené použitím alebo nepoužitím poskytnutých informácií, resp. použitím chybných alebo neúplných informácií, sú v zásade vylúčené, pokiaľ sa zo strany spoločnosti REALTECH TRADE s.r.o. nepreukáže úmyselné alebo hrubo nedbanlivé zavinenie. Všetky ponuky sú nezáväzné. Spoločnosť REALTECH TRADE s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo zmeniť, doplniť, vymazať alebo zastaviť čiastočne alebo definitívne zverejnenie častí stránok alebo celú ponuku bez osobitného oznámenia.

2. Odkazy

Pri priamych alebo nepriamych odkazoch na cudzie internetové stránky („hyperlinky“), ktoré sa nachádzajú mimo rozsahu zodpovednosti spoločnosti REALTECH TRADE s.r.o., by vstúpil do platnosti záväzok ručenia výhradne v prípade, že spoločnosť REALTECH TRADE s.r.o. vedela o obsahoch a mala by technicky možnosť, zabrániť ich používaniu v prípade protiprávnych obsahov. Spoločnosť REALTECH TRADE s.r.o. týmto výslovne vyhlasuje, že v čase umiestnenia odkazu jej neboli známe žiadne ilegálne obsahy na prepojených stránkach. Na aktuálny a budúci stav, obsah alebo autorstvo prepojených stránok nemá spoločnosť REALTECH TRADE s.r.o. žiadny vplyv. Preto sa týmto výslovne dištancuje od všetkých obsahov všetkých prepojených stránok, ktoré boli po umiestnení odkazu zmenené. Toto ustanovenie platí pre všetky odkazy umiestnené v rámci vlastnej internetovej ponuky, ako aj pre cudzie zápisy v knihe hostí, diskusných fórach a zoznamoch používateľov spoločnosti REALTECH TRADE s.r.o. Za ilegálne, chybné alebo neúplné obsahy a predovšetkým škody spôsobené použitím alebo nepoužitím takto poskytnutých informácií ručí výhradne poskytovateľ danej stránky, na ktorú sa vzťahuje odkaz, nie osoba, ktorá na príslušné zverejnenie stránky len odkazuje prostredníctvom odkazov.

3. Autorské právo a právo na značku

Spoločnosť REALTECH TRADE s.r.o. sa usiluje vo všetkých publikáciách dodržiavať autorské práva použitých grafík a textov, využívať grafiky a texty vytvorené samotnou spoločnosťou alebo používať grafiky a texty bez potreby licencie. Všetky výrobné a ochranné značky uvedené v rámci internetovej ponuky a príp. chránené tretími stranami podliehajú neobmedzene ustanoveniam príslušne platného práva na značku a vlastníckym právam príslušne uvedených vlastníkov. Len na základe menovania nie je možné vyvodiť záver, že výrobné značky nie sú chránené tretími stranami! Autorské právo na zverejnené, samotnou spoločnosťou REALTECH TRADE s.r.o. vytvorené objekty, ostáva výhradne spoločnosti REALTECH TRADE s.r.o. Rozmnožovanie alebo používanie takýchto grafík alebo textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je bez výslovného súhlasu spoločnosti REALTECH TRADE s.r.o. povolené.

4. Ochrana osobných údajov

Pokiaľ existuje v rámci internetovej ponuky možnosť zadania osobných alebo obchodných údajov (e-mailové adresy, mená, adresy), zadáva používateľ takéto údaje na výslovne dobrovoľnej báze. S týmto údajmi spoločnosť disponuje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

5. Právna účinnosť vylúčenia zodpovednosti

Vylúčenie zodpovednosti sa považuje za súčasť internetovej ponuky, na ktorú sa na tejto stránke odkazuje. Ak časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú, viac nezodpovedajú alebo nie úplne zodpovedajú právnej situácii, zostávajú ostatné časti tohto dokumentu vo svojom obsahu a platnosti nedotknuté.

 

Prihlásenie